Shop roku finalista
Zľava na
prvý nákup
Rýchly výber
na 3 kliknutia
Poštovné
len za 3 €
Bezproblémové
reklamácie
Všetko skladom,
ihneď odosielame!

Obchodné Podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti

4Leaders s.r.o.

so Příběnická 695/5, Tábor, 390 01, Česká republika,

identifikačné číslo: 281 44 708

zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budejoviciach, oddiel  C, vložka 20248

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese

 www.superobchod.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1.      Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti 4Leaders s.r.o., so sídlom Příběnická 695/5, Tábor, 390 01, Česká republika, identifikačné číslo: 28144708, zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 20248 (ďalej len „predávajúci“ alebo „predajca“) upravujú v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľkuvzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je prevádzkovaný predávajúcim na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.superobchod.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2.      Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3.      Ustanoveniaodlišné od obchodných podmienok je možné vyjednať v kúpnej zmluve. Tieto odlišné ustanovenia dohodnuté v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4.      Ustanovenia obchodných podmienok sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5.      Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Používateľský účet

2.1.      Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „používateľský účet“). Kupujúci môže vykonať objednanie tovaru taktiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2.      Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri ich akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3.      Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií, ktoré sú potrebné k prístupu do jeho používateľského účtu.

2.4.      Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5.      Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to hlavne v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet viac ako 4 rokov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6.      Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1.      Akákoľvek prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom konkrétneho tovaru.

3.2.      Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti počas doby, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3.      Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4.      Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:

3.4.1.    objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2.    spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.4.3.    informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5.      Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky kupujúcim. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci neodkladne po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej schránky kupujúceho uvedenú v používateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.6.      Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.7.      Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej adresy kupujúceho.

3.8.      Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzavieraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1.      Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

  • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
  • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2000266537/8330 (Eurový účet vedený u Fio banky, a.s.), IBAN: SK2483300000002000266537, SWIFT: FIOZSKBAXXX vedenom v banke Fio banka, a.s., IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 2704 (ďalej len „účet predávajúceho“);
  • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému GoPay;
  • bezhotovostne platobnou kartou;

4.2.      Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpnou cenou sa ďalej rozumejú aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3.      Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru predom.

4.4.      V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby platobnou kartou bude kupujúci presmerovaný na platobnú bránu, kde po zadaní potrebných údajov a úspešnej autorizácii transakcie prebehne platba okamžite.

4.5.      V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6.      Predávajúci je oprávnený, hlavne v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 591 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7.      Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8.      Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je to tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb uskutočnených na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru.

5. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

5.1.      Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“) nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je (i) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, (ii) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, (iii) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, (iv) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, alebo (v) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil.

5.2.      Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1. obchodných podmienok či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 7 odst. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predošlej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý je dostupný na internetovej adrese www.superobchod.sk. , Česká republika.

5.3.      V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2. obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený kupujúcim do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.  Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

5.4.      V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2. obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6.      V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s ustanovením § 7 odst. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7.      Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, darovacia zmluva stráca ohľadom takéhoto darčeka na účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6. Preprava a dodanie tovaru

6.1.      V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2.      Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3.      V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4.      Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek porušení na obale toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade uznania porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.5.      Súčasťou dodávky tovaru je doklad o kúpe, v ktorom sú uvedené údaje o predávajúcom (obchodné meno a sídlo predávajúceho, dátum predaja, označenie výrobku (názov a množstvo výrobku) a kúpna cena (s uvedením ceny jednotlivého výrobku a celková cena, ktorú kupujúci zaplatil).

6.6.      Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upravovať zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

7. Práva z chybného plnenia

7.1.      Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými obecne záväznými právnymi predpismi (hlavne ustanoveniami § 622 a 623  občianskeho zákonníka).

7.2.      Predávajúci je zodpovedný za to, že tovar pri prevzatí kupujúcim nemá chyby alebo poškodenia. Hlavne je predávajúci zodpovedný za to, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

7.2.1.    má tovar požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť,

7.2.2.    je tovar bez poškodenia,

7.2.3.    tovar zodpovedá záväzným technickým normám.

7.3.      Ustanovenia uvedené v čl. „Predávajúci je zodpovedný za to, že tovar pri prevzatí kupujúcim nemá chyby alebo poškodenia. Hlavne je predávajúci zodpovedný za to, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal.“ obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar, ktorý je predávaný za nižšiu cenu pre známu chybu, pre ktorú bola nižšia cena tovaru stanovená, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar malo pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4.      Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, má sa za to, že tovar bol poškodený už pri prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo ak predávajúci nepreukáže opak. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chybného plnenia, ktoré sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

7.5.      Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania.

7.6.      Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiacich so zodpovednosťou predávajúceho za chyby môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1.      Kupujúci nadobúda vlastníctvo na tovar zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2.      Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami chovania v zmysle ustanovenia § 3odst. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

8.3.      Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy www.superobchod.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4.      K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava, P. O. BOX 29, Slovenská republika, internetová adresa: http://www.scoi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá sa nachádza na internetovej adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

8.5.      Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, Slovenská republika, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

8.6.      Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu uskutočňuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného aj dozor nad dodržovaním zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9. VERNOSTNÝ PROGRAM

9.1. Predávajúci zavádza pre kupujúcich vernostný program.

9.2. Účastníkom vernostného programu sa stáva každý kupujúci, ktorý má registrovaný používateľský účet.

9.3. Kupujúci môže získavať v rámci vernostného programu kredity, ktoré slúžia k nákupu tovaru, pričom 1 kredit má hodnotu 1 € (ďalej len "Kredity").

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade zaregistrovania sa do vernostného programu sú mu pripisované kredity spravidla najskôr po 14 dňoch od uhradenia objednávky a / alebo účasti na súťaži vyhlásenej a organizované predávajúcim.

9.5. Vernostný program obsahuje 4 úrovne, ktorých môže kupujúci dosiahnuť. Základná úroveň je úroveň bronze, ďalšie sú silver, gold a VIP. Úrovne sú registrovaným kupujúcim udeľované automaticky podľa toho, koľko za posledných 365 dní minuli za tovar.

9.6. Pokiaľ kupujúci získa z objednávky, či z konkrétnej súťaže Kredity a / alebo mu Kredity z iného dôvodu pripíše kupujúci, je možné taktiež Kredity uplatniť iba v lehote stanovenej predávajúcim (ďalej len "Exspirácia"). Pokiaľ kupujúci Kredity v lehote Expirácie neuplatnia, potom také neuplatnené Kredity prepadajú bez nároku na akúkoľvek náhradu a nie je možné ich už ďalej uplatniť. K uplatneniu Kreditu dochádza v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, v ktorej kupujúci zvolil variantu uplatnenie kreditov, k uhradeniu časti platby.

9.7. Pokiaľ kupujúci svoje Kredity uplatní pred lehotou Expirácie, avšak následne uplatní právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvárané dištančným spôsobom v zmysle ustanovenia § 1829 Občianskeho zákonníka, je lehota Expirácie uplatnených Kreditov rovná počtu dní zostávajúcich do uplynutia Expirácia v deň ich uplatnenia.

9.8.Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok sú aj ďalšie podmienky vernostného programu pre kupujúcich nachádzajúceho sa na internetových stránkach na adrese (URL) https://www.superobchod.sk/vernostni-program.

9.9. Podmienky vernostného programu môžu byť zo strany predávajúceho kedykoľvek jednostranne menené.

10. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznamov

10.1.      Ochrana osobných údajov kupujúceho je riešené tu: https://superobchod.sk/ochrana-osobnich-udaju.

11. Ukladanie cookies

11.1.   Ukladaní tzv. cookies je riešené tu: https://superobchod.sk/soubory-cookies.

12. Doručovanie

12.1.   Kupujúcemu môže byť doručovaná elektronická pošta na elektronickú adresu kupujúceho.

13. Záverečné ustanovenia

13.1.   Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak obe strany súhlasia, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.2.   Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

13.3.   Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

13.4.   Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

13.5.   Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie: 4Leaders s.r.o., Příběnická 695/5 39001 Tábor, adresa elektronickej pošty: info@superobchod.sk, telefón +420 380 070 162.

V Tábore dňa 15.11.2018